Disclaimer

Iedereen die gebruik maakt van de website van Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland of diens dochtersstichtingen gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud

Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

De informatie op deze website is geen vervanging voor een consult bij een huisarts of medisch specialist. Raadpleeg bij klachten of twijfel over uw gezondheid altijd uw behandelend arts. Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site, of voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, als service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen naar websites van Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de sites van Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • een site mag niet de schijn wekken dat Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt
  • de sites van Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland mogen niet worden ingesloten in een andere site (online frames)
  • een site mag een link naar Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren
  • een site mag op geen enkele manier het logo van Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland gebruiken (tenzij Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven).
  • een site mag geen onjuiste informatie over Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland en haar producten en/of diensten geven
  • een site mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven

Eventuele uitzonderingen kunnen slechts met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming worden gemaakt. Deze dienen te allen tijde op voorhand te worden gemaakt.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland met de grootst mogelijke zorgvuldigheid conform onze Privacyverklaring. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage beschikbaar gesteld.

Auteursrecht

Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De websites van Stichting Qualitative Resuscitation by Students Nederland zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Top